Make your own free website on Tripod.com
สมุนไพรจากกล้วย
ได้มีการตีพิมพ์เอกสารถึงสรรพคุณของกล้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  1. ผลสุก หล่อลืน เป็นยาระบาย
  2. ผลดิบ ยาฝาดสมาน
  3. ราก ขับน้ำเหลืองเสีย แก้ท้องเสีย
  4. น้ำคั้นจากต้น ทากันผมร่วง และทำให้ผมขึ้น
  5. น้ำจากก้านใบ เป็นยาผาดสมาน รักษาโรคท้องเสียแก้บิด
  6. ช่อดอก รับประทานเป็นยารักษาโรคเบาหวาน
  7. แป้ง แป้งที่ทำจากกล้วยดิบ ใช้สำหรับผู้ที่อาหารไม่ย่อย ท้องขึ้น มีกรดมาก
  8. หยวกกล้วย เป็นอาหารที่ใช้ล้างทางเดินอาหาร

BACK