Make your own free website on Tripod.com
ศัตรูของกล้วย


โรคและแมลงศัตรูกล้วยที่สำคัญ

ชนิดโรคและแมลง อาการ การป้องกันและกำจัด
โรคตายพราย เกิดจากเชื้อรา มักจะเป็นกับกล้วยที่มีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป โดยจะเห็นทางสีเหลืองอ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน ต่อมาปลายใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเหลืองทั่วใบ ใบอ่อนจะมีอาการเหลืองไหม้ หรือตายนึ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหักพับบริเวณโคนก้านใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมาก็ตายไปเช่นกัน กล้วยที่ติดเครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่ำเสมอหรือแก่ก่อนกำหนด เนื้อฟ่ามชืด บางกรณีใบกล้วยจะหักพับที่โคนใบโดยไม่แสดงอาการใบเหลือง
  1. เนื่องจากโรคนี้เป็นมากกับกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองจึงควรปลูกกล้วยไข่ หรือกล้วยหักมุกแทน
  2. ในพื้นที่ปลูกอย่าให้มีน้ำขังแฉะ เพราะอาจทำให้กล้วยเจริญได้ไม่เต็มที่ทำให้ อ่อนแอเป็นโรค ได้ง่าย
  3. ตัดทำลายต้นที่เป็นโรคด้วยการเผาทิ้ง
  4. ใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุฟอสเฟตและโพแทสเซียมสูง และไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนมาก
  5. คัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยจากแหล่งที่ไม่มีโรคนี้ หรืออย่างน้อยจากกอที่ไม่เป็นโรค
โรคเหี่ยวของกล้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะพบอาการเหี่ยวบนใบอ่อนของกล้วย และมีอาการหักตรงก้านใบ อาการเหี่ยวจะระบาดอย่างรวดเร็ว หน่อกล้ายที่กำลังจะแตกยอดบิดแคระแกร็นและจะตายในที่สุด แสดอาการคล้ายโรคตายพราย แต่เมื่อตัดดูลักษณะภายในลำต้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแดง พลปริเวณไส้กลางต้นและจะขยายไปยังกาบ ก้านใบ และยังเครือกล้วย ผลหน่อ ตากล้วยจะเหลืองและตายในที่สุด ภายในจะพบเนื้อเยื่อเน่าตายเห็นเป็นช่องว่าง เมื่อตัดกล้วยอ่อนที่เป็นโรคแช่น้ำ จะพบเซื้อแบคทีเรีย สาเภตุเพราะเป็นน้ำขุ่น ๆ ไหลออกมาผลจะเน่า ดำ ควรใช้หน่อกล้วยที่ไม่มีโรคทำพันธุ์ระวังไม่ให้เกิดแผลกับลำต้นกล้วย และแช่หน่อกล้วยที่ถูกตัดแต่งในน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนปลูก
โรคใบจุดของกล้วย มีหลายลักษณะ ในที่นี้จะนำเสนออาการที่มีลักษณะสีน้ำตาลแดงสั้น ๆ ขนานไปกับเส้นใบ บางครั้งกระจายไปทั่วทั้งใบและขยายไปทางกล้าง ทำให้เกิดอาการใบจุดและแผลลามติดต่อกัน ทำให้เกิดอาการใบไหม้ โดยมากเกิดจากริมใบเข้าไป แผลมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน้ำตาลเข้มพบทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมากเป็นกับกล้วยน้ำว้า ทำให้จำนวนหวีน้อย ขนาดผลเล็กลง ตัดใบกล้วยที่เป็นโรคนำไปเผาไฟทิ้งและฉีดพ่นด้วยสารเคมี คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ ผสมสารเคลือบใบฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน หรือใช้สารเคมีแมนโคแซบหรือเบนโนมิลผสมไวท์ออยล์ฉีดพ้น
โรคยอดม้วน เกิดจากเชื้อวไรัส พาหะนำเชื้อ คือ เพลี้ย เชื้อโรคนะแพร่กระจายตีดไปกับบหน่อหรือส่วนขยายพันธุ์ต่าง ๆ อาการที่พบ คือ ในระยะแรก ๆ จะปรากฏรอยขีดสีเยียว และจุดเล็ก ๆ ตามเส้นใบและก้านใบ ใลถัด ๆ ไปจะมีขนาดเล็กลง สีเหลืองในม้วนที่ปลาย เมื่อโรคนี้ระบาดมากขึ้นต้นกล้วยจะแคระแกร็น ใบขึ้นรวมกันเป็นกระจุก ดอกและปลีของต้นที่เป็นโรคจะเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ เมื่อดอกและปลีเกือบโผล่จะพองโตขึ้น บางคราวเมื่อโผล่ออกมาที่ยอด ทำให้ยอดปลีเครือเล็กจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ ถ้าต้นกล้วยเป็นโรค ทุก ๆ หน่อที่เกิดมาก็จะเป็นโรคด้วย ทำลายส่วนต่าง ๆ ของต้นที่เป็นโรคหรือกอที่สงสัยจะเป็นโรค โดยสังเกตจากอาการดังกล่าวข้างต้น

BACK