Make your own free website on Tripod.com
3. การปรับปรุงพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์กล้วยได้เริ่มทำกันมาที่ประเทศตรินิแดดและโตเบโก ประเทศจาไมกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 จนกระทั่งปัจจุบัน ยังไม่มีพันธุ์กล้วยลูกผสมที่ทำขึ้นเป็นการค้าเลย การปรับปรุงพันธุ์กล้วยจะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าทำเพื่ออะไร เพราะการปรับปรุงพันธุ์กล้วยแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน โดยมีวิธีการปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้

วิธีการปรับปรุงพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้

งานปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันได้มีการทำกันที่จาไมกาและฮอนดูรัส ในประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา ฉายบนต้นอ่อนของกล้วยหอมทอง ที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้กล้วยหอมทองที่ทนต่อโรคใบจุด ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
BACK NEXT HOME